เมื่อไม่ท้อถอยในวิบาก ย่อมเห็นฝั่ง

ประสบการณ์ภาวนา​ พระวงศ์ศักดิ์ เมื่อครั้งอาตมายังไม่ได้ … อ่านเพิ่มเติม เมื่อไม่ท้อถอยในวิบาก ย่อมเห็นฝั่ง