ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่น

ประสบการณ์ภาวนาคุณอุรวดี ข้าพเจ้าชื่อ อุรวดี (รองศาสตรา … อ่านเพิ่มเติม ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่น

กัลยาณมิตร…เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์

ประสบการณ์ธรรม คุณปาริชาติ ข้าพเจ้าชื่อ นางปาริชาติ อาย … อ่านเพิ่มเติม กัลยาณมิตร…เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์

ประสบการณ์ภาวนา คุณฮาโน

จะเป็นอย่างไรกับการก้าวหน้าสู่ ประตูบานที่ 2

ประสบการณ์ภาวนา คุณฮาโน ข้าพเจ้ามักจะสงสัยในเรื่องนี้ แ … อ่านเพิ่มเติม จะเป็นอย่างไรกับการก้าวหน้าสู่ ประตูบานที่ 2